Site Network:

Miljökonsekvensbeskrivning/miljöbedömning skall ses som en process. Ett stöd och en del i den stora processen och inte som ett hinder. Genom tidig integration av miljötänket vinner vi tid och pengar.

Behovsbedömning

Behovsbedömning - en analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras för planen eller inte.

Behovsbedömning av detaljplan

För detaljplaner skall kommunen alltid göra en behovsbedömning (för att avgöra om en miljöbedömning ska göras eller inte). Resultatet av behovsbedömningen blir ett ställningstagande till om detaljplanens kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. De kriterier som ska tillämpas för behovsbedömningen finns i bilaga 4 till MKB-förordningen (Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar).

I plan- och bygglagen finns särskilda bestämmelser för miljökonsekvensbeskrivningar som medger viss markanvändning. Dessa skall alltid medföra betydande påverkan och således innebära Mijökonsekvensbeskrivning. I författningen står det bland annat att verksamheter enligt bilaga 3 (1998:905) alltid medför betydande påverkan.

Begrepp

Behovsbedömning: Den bedömning kommunen gör av om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte, en bedömning av behovet av en miljöbedömning.

Miljöbedömning: Den procedur en plan ska genomgå om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, en bedömning av miljöpåverkan.

Miljökonsekvensbeskrivning: Det dokument som ska upprättas inom miljöbedömningen där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms.