Site Network:

Miljökonsekvensbeskrivning/miljöbedömning skall ses som en process. Ett stöd och en del i den stora processen och inte som ett hinder. Genom tidig integration av miljötänket vinner vi tid och pengar.

Miljöbedömning

Jag utför oberoende miljöbedömningar i samband med detaljplaner och översiktsplaner. Jag har arbetat med miljöbedömningar för detaljplaner (DP), fördjupade översiktsplaner(FÖP) och översiktsplaner (ÖP).

Syftet med en miljöbedömning enligt 6 kap 11 § Miljöbalken är ”att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling”.
Kravet på att göra en miljöbedömning gäller enbart för de planer vars genomförande kan antas leda till en betydande miljöpåverkan. Alla detaljplaner skall behovbedömmas.

Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer om behovsbedömning

Miljöbedömning

Miljöbedömingen en sammanfattning av proceduren som bland annat innehåller följande steg.

Avgränsning
Analys
Miljökonsekvensbeskrivning
Samråd
Antagande

När det gäller vilken roll miljöbedömning kan spela i integrationsarbetet kan det vara på sin plats att gå tillbaka till grundtanken med miljöbedömning. Det enda verktyg som syftar till att lyfta fram prognoser och kunskap om miljökonsekvenser, är olika varianter av miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar. Detta är grundtanken och utgör det specifika med miljöbedömning och MKB. I de internationella diskussionerna om målen med miljöbedömning har dock en stor överbyggnad vuxit fram utöver denna grundtanke. Denna överbyggnad syftar till att försöka avhjälpa flera av de fel som vanlig ordinär planering anses ha i relation till hur miljöfrågorna hanteras. Vidare vilar förslagen till denna överbyggnad ofta på tanken om planeringen som varande en instrumentellt rationell process.