Välkommen

Välkommen till Henric Ernstson Konsult

Företaget är ett oberoende konsultföretag inriktat på miljöfrågor inom planområdet och byggnation. Arbetet är indelat i två delar, dels arbete i tidigt skede med planer och dels inom byggfasen. Företaget har som målsättning att tillsammans med beställaren utföra projekten med så lite påverkan på miljön som möjligt.

Läs mer om de huvudsakliga arbetsuppgifterna.

behovsbedömning

miljökonsekvensbedömning (mkb)

naturvärdesinventering

tillståndsansökningar till tillsynsmyndigheter och domstol

miljöstyrning vid ny- och ombyggnad

Arbetsfältet är över hela landet och internationellt. Tveka inte att kontakta din miljökonsult för vidare diskussioner.