Site Network:

Ansökan till Mark- och miljödomstol

Här finns visst refferensmaterial från ansökningar som jag har gjort de senaste åren och som har gått in till Mark- och miljödomstolen.

Till ansökningarna finns förutom MKB-dokument, fågelinventeringar, sedimentundersökningar, projekthandlingar, miljökonsekvensbeskrivningar och ansökningshandlingar.