Site Network:

Översiktsplanen och dess olika steg

Program

Arbetet med översiktsplanen initieras. Programarbetet sker med fördel så brett som möjligt med allmänhet, politiker och tjänstemän. Inriktiningen och strategier för arbetet med översiktsplanen tas fram.
Programskedet är inte reglerat i plan- och bygglagen.

Samråd

När ett förslag till översiktsplan eller förändring av planen finns framme skall kommunen föra en dialog med länsstyrelsen, region och kommuner. Tillfälle till samråd skall finnas för enskilda och myndigheter.
I detta skede skall en miljöbedömning med och tillhörande samrådsprotokoll upprättas. Samrådet sker med berörd länsstyrelse för avgränsning av kommande Miljökonsekvensbeskrivning.

Utställning

Efter samrådet sammanställs framförda synpunkter i en samrådesredogöresle. Översiktsplanen tillsammans med en Miljökonsekvensbeskrivning ställs där efter ut i minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra detta skriftligt.
Länsstyrelsen bevakar de statliga intressena samt mellankommunal hantering.

Antagande

Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Aktualitetsprövning

Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell.