Site Network:

Planfrågor

Jag har erfarenhet från planfrågor både nationellt och internationellt. Jag har bland annat jobbat med biståndsprojekt i Lettland och sedan år 2000 med planfrågor inom Sverige.

Jag har stor erfarenhet av behovsbedömningar, miljöbedömningar och MKB:er enligt plan och bygglagen.Läs mer om översiktsplanens olika steg.

Jag har arbetat i biståndsprojekt med spatial planering där vi viktat olika former av värden; natur, kultur, turism, industri och boende. Projektet innebar landskapsplanering. Området bestod av oexploaterad 6 mil lång kustremsa i Lettland. Syftet var att med fokus på naturvärden och skydd, baserat på nationella och regionala möjligheter exploatera och ge tillgång till havet för medborgare och turister. I projektet ingick också att utveckla ett lokalt system för övervakning och registrering av händelser i ett Geografiskt Informationssystem. Läs mer

GIS ett effektivt verktyg

Figuren visar en avancerad GIS-analys, analysen bygger på höjddata kombinerad med andra data som är värdefulla för det aktuella fallet.

Plan och Bygglagen

En ny Plan- och bygglag (2010:900) börjar gälla /Träder i kraft I:2011-05-02/ Än så länge är det den gamla som står här.

4 kap. Översiktsplan

1 § I översiktsplanen skall redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Vid redovisningen skall riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken anges särskilt.
Av planen skall framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras, och
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet. Lag (2007:1303).

1 a § Det som sägs i 1 § gäller också när översiktsplanen ändras för en viss del av kommunen eller genom ett tillägg för att tillgodose ett särskilt intresse.
En ändring av planen för en viss del av kommunen får redovisas med en annan detaljeringsgrad för det aktuella området än för översiktsplanen i övrigt. Lag (2007:1303).

2 § Till översiktsplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som avses i 8 § och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 9 §.
Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, skall det anmärkas i planen. Lag (1995:1197).

2 a § Vid upprättandet av översiktsplanen skall också bestämmelserna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Lag (2004:603).

3 § När förslag till översiktsplan eller till ändring av planen upprättas, skall kommunen samråda med länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget. De myndigheter samt de sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd. Lag (1995:1197).

4 § Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet bör motiven till förslaget, planeringsunderlag av betydelse samt förslagets innebörd och konsekvenser redovisas.
Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter som har framförts skall redovisas i en samrådsredogörelse. Lag (1995:1197).

5 § Under samrådet skall länsstyrelsen särskilt
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden,
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs, och
4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. Lag (2007:1303).

6 § Innan översiktsplanen eller en ändring av den antas, skall kommunen ställa ut planförslaget under minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen under utställningstiden.

7 § En kungörelse om utställningen av planförslaget skall före utställningstidens början anslås på kommunens anslagstavla och införas i ortstidning. Av kungörelsen skall det framgå var utställningen äger rum samt inom vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget skall lämnas. Om förslaget avser en ändring av översiktsplanen, skall det framgå av kungörelsen.

För kungörandet gäller det som är föreskrivet i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
Ett exemplar av förslaget med planbeskrivning och samrådsredogörelse skall, innan förslaget ställs ut, sändas till länsstyrelsen samt till de regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget. Lag (2007:1303).

8 § Under utställningstiden skall planförslaget åtföljas av
1. en planbeskrivning som innehåller en redovisning av
a) planeringsförutsättningarna,
b) skälen för planens utformning,
c) de åtgärder som kommunen avser att vidta för att fullfölja planen, och
d) konsekvenserna av planen,
2. samrådsredogörelsen,
3. den gällande översiktsplanen, och
4. det planeringsunderlag som kommunen anser har betydelse för en bedömning av förslaget.
Om förslaget avser en ändring av översiktsplanen, skall sambanden med och konsekvenserna för översiktsplanen som helhet redovisas. Lag (2007:1303).

9 § Länsstyrelsen skall under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över planförslaget.
Av yttrandet skall framgå om
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
4. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2007:1303).

10 § Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de avlämnade synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtande som skall fogas till handlingarna i ärendet.
Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen, skall ny utställning ske.

11 § Översiktsplanen och ändringar av den antas av kommunfullmäktige.

12 § Beslut att anta eller ändra översiktsplanen gäller först sedan beslutet vunnit laga kraft.

13 § När kommunens beslut att anta eller ändra översiktsplanen har vunnit laga kraft, skall planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsyttrandet, utlåtandet enligt 10 § och ett protokollsutdrag med beslutet utan dröjsmål sändas till Boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner som berörs. Lag (1990:1365).

14 § Kommunfullmäktige skall minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.
Före ett beslut som avses i första stycket skall länsstyrelsen i en sammanfattande redogörelse redovisa synpunkter i fråga om sådana statliga intressen som kan vara av betydelse för kommunens beslut samt ange hur synpunkterna enligt länsstyrelsens mening förhåller sig till översiktsplanen. Lag (1995:1197).

Planprocessen


Enkelt planförfarande kan användas om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och om den överensstämmer med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Annars ska normalt planförfarande användas.

Först upprättar kommunen ett program om det inte anses onödigt. Program behövs inte om planens inriktning redan varit föremål för samråd, t.ex. i en fördjupning av kommunens översiktsplan eller vid enklare planändringar. Därefter sker samråd och, vid normalt planförfarande, utställning av planförslaget.

Vid "enkelt planförfarande" utgår utställningsskedet och ersätts med ett samråd 2. Om inga erinringar mot planen inkommit under samråd 1 går planen direkt till antagande.

Normalt planförfarande, Detaljplan


Arbetsgång vid en detaljplan
1. Kommunen börjar med att ta fram en grundkarta.
2. En så kallad programhandling upprättas (behövs ej om aktuellt område finns med i antagen översiktsplan). Enklare skiss med beskrivningsdel och behovsbedömning.
3. Nämnden godkänner programhandlingen för samråd. Programmet skickas ut till berörda sakägare (omkringliggande fastighetsägare) myndigheter, organisationer med flera för eventuella synpunkter.
4. Efter samrådstidens slut upprättas en samrådsredogörelse med kommunens kommentarer till de yttranden som kommit in.
5. Formell detaljplan utarbetas med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning med mera. Byggnadsnämnden (eller liknande) tar beslut att skicka ut planen på samråd till samma sakägare som programhandlingarna.
6. Inkomna yttranden sammanställs i en samrådsredogörelse som kanske föranleder ändringar i planförslaget.
7. Byggnadsnämnden godkänner den justerade planen och nu är det dags för utställning av planen. Nu skall den vara slutgiltig med alla utredningar som krävs och planen finns tillgänglig på kommunkontoret och har kungjorts i tidningar. Yttranden inhämtas även vid detta tillfälle.
8. Inkomna yttranden sammanställs i ett utställningsutlåtande som skickas ut till de som har haft synpunkter på planen som inte har blivit tillgodosedda, för att kunna påverka politikerna inför antagandet.
9. Enklare planer antas (nämnd eller fullmäktige, beroende av mandat/deligation i kommunen).
10. Efter antagandet får alla berörda ett besked om att planen blivit antagen och en hänvisning till hur de kan överklaga antagandebeslutet.
11. Antagandebeslutet överklagas till Länsstyrelsen som antingen avslår överklagandena eller upphäver planen. Skulle Länsstyrelsen avslå överklagandena kan planen överklagas vidare till Regeringen.
12. Om inga överklaganden inkommer vinner planen laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet har justerats.
13. I alla detaljplaner finns en så kallad genomförandetid, vilket innebär att om planen ändras inom denna tid kan den som förlorar sin byggrätt få ersättning av kommunen för detta. Efter genomförandetiden gäller planen tills den upphävs eller omarbetas till ny plan.

Miljöbalken angående planer och program


Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program

11 § När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning. Regeringen får också meddela föreskrifter om samråd i samband med bedömningen av om en plan, ett program eller en ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2004:606).

12 § Inom ramen för en miljöbedömning enligt 11 § skall myndigheten eller kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall också identifieras, beskrivas och bedömas.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla
1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program,
2. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs,
3. en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt,
4. en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant naturområde som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön,
5. en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet,
6. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter,
7. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan,
8. en sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes,
9. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför, och
10. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-9. Lag (2004:606).

13 § En miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § skall innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till
1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
3. allmänhetens intresse, och
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.
Innan en myndighet eller kommun bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen, skall myndigheten eller kommunen samråda med den eller de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen eller programmet. För planer och program på nationell nivå skall samråd i stället ske med Naturvårdsverket och andra berörda centrala förvaltningsmyndigheter. Lag (2004:606).

14 § Den myndighet eller kommun som upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § skall göra den och förslaget till plan eller program tillgängliga för berörda kommuner och myndigheter samt allmänheten. Dessa skall ges skälig tid att yttra sig. Lag (2004:606).

15 § Om en miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § avser en plan eller ett program vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land, skall den myndighet som regeringen bestämmer sända beskrivningen och förslaget till plan eller program till den berörda staten. Sådan information skall också lämnas om en annan stat som kan antas bli utsatt för en betydande miljöpåverkan begär det.
Om den berörda staten begär det, skall samråd ske avseende den gränsöverskridande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra och de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan. Lag (2004:606).

16 § Om en miljöbedömning krävs enligt 11 §, skall den miljökonsekvensbeskrivning som avses i 12 § samt synpunkter från samråd enligt 14 och 15 §§ beaktas innan planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering.
När planen eller programmet har antagits skall den beslutande myndigheten eller kommunen i en särskild sammanställning redovisa
1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,
2. hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats,
3. skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som varit föremål för överväganden, och
4. de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför.
Sammanställningen och planen eller programmet skall göras tillgängliga för dem med vilka samråd skett enligt 14 och 15 §§. Dessa skall även informeras om att planen eller programmet har antagits. Lag (2004:606).

17 § Regeringen får meddela föreskrifter om hur samråd och information enligt 14-16 §§ skall ske. Lag (2004:606).

18 § När en plan eller ett program har antagits skall den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande faktiskt medför. Detta skall göras för att myndigheten eller kommunen tidigt skall få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas. Lag (2004:606).