Site Network:

Tjänster

Miljökonsekvensbeskrivningar

Jag har erfarenhet av att ta fram hela MKB:er. Jag kan utföra hela arbetet eller vara en del i processen. Jag har arbetat med MKB-dokument sedan år 2000. Läs mer

Miljöbedömningar

Kravet på att göra en miljöbedömning gäller enbart för de planer vars genomförande kan antas leda till en betydande miljöpåverkan. Jag har erfareneht från detaljplaner, fördjupade översiktsplaner och översiktsplaner. Läs mer

Behovsbedömningar

Behovsbedömning är en analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras för planen eller inte. Jag hjälpler er att se vilka ytterligare eventuella utredningar som behövs och avgränsar om projetket medför betydande miljöpåverkan. Läs mer

Tillståndsansökningar

Tillstånd enligt Miljöbalken kan behövas i samband med olika verksamheter. Handläggning kan ske på kommun, länsstyrelse, i miljödelegation eller hos miljödomstol. Tillstånd för B-anläggningar, C-anläggningar eller dispens? Läs mer

Planfrågor

Företaget är specialiserat på miljöfrågor i samband med planer och program. Jag har erfarenhet från planfrågor både nationellt och internationellt. Läs mer

Översiktsplaner

Översiktsplaner anses per automatik medföra betydande miljöpåverkan och skall miljöbedömas. Detta innebär att ett MKB-dokument skall upprättas. Jag har erfarenhet av detta. Läs mer om planer eller Läs mer om processen för översiktsplanen

Detaljplaner

Detaljplaner kan medföra att en MKB skall upprättas. Vägledande är den behovsbedömning som skall göras. Läs mer

Inventeringar

Jag har under flera år arbetat med naturinventeringar. Jag hjälper er med inventering inför projektering eller i samband med MKB. Läs mer

Internationellt och nationellt

Företaget har internationell erfarenhet från biståndsprojekt inom naturvård och GIS. Läs mer

Miljöanpassad byggnation

Sund byggnation - miljöstyrning under byggtiden. Företaget har erfarenhet av miljöarbete under byggskedet. Läs mer om byggnation och sunda miljöval.

Nätverk

Jag har under mina år som konsult och anställd på myndigheter byggt upp ett brett kontaktnät, inga uppgifter är för små eller för stora.