Site Network:

Miljökonsekvensbeskrivning/miljöbedömning skall ses som en process. Ett stöd och en del i den stora processen och inte som ett hinder. Genom tidig integration av miljötänket vinner vi tid och pengar.

Miljökonsekvensbeskrivningar ( MKB )

Inledning

Jag kan utföra hela arbetet eller vara en del i processen. Jag har arbetat med MKB-dokument sedan år 2000.
Mina uppdragsgivare är både privata exploatörer, kommuner och myndigheter. Här kan man titta på två MKB-exempel på MKB till detaljplan (3,6 M), exempel 2 på en MKB till översiktsplan ( 2 M ) Kontakta mig för mer information. Se MKB-arbetet som en process och ett stöd.

Syftet med att upprätta en MKB är att ge bättre underlag för ett beslut. Den ska ingå som en del i beslutsunderlaget och möjliggöra en samlad bedömning av en planerad verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna. För att uppnå syftet med detta måste frågor om påverkan på miljön komma in i ett tidigt skede och ingå i beslutsunderlaget under hela processen fram till ett tillståndsbeslut ges.

I Sverige finns också tillämpningen av miljökonsekvens­beskrivning, krav på MKB, vid prövning av verksamheter och åtgärder som inte medför betydande miljö­påverkan. Det finns flera motiv till detta, bland annat risken för att flera åtgärder sammantaget (kumulativt) leder till betydande påverkan.

Svenska lagar

Innehållet i ett mkb-dokument finns bland annat reglerat i miljöbalken 6 kapitlet samt i Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar SFS 1998:905.

Nedan följer en del av de lagar som berör MKB och som jag har kommit i kontakt med under min yrkesutövning.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljödepartementet, 2008.

Ändringarna avser bl.a. att Länsstyrelser ges möjlighet att lämna över ett prövningsärende till en annan länsstyrelse (t.ex. när en vindkraftspark som planeras över länsgränser ska prövas) under samma förutsättningar som gäller för överlämnande av mål mellan miljödomstolar (6b§). Kommunernas skyldighet att leva upp till EG-kraven om att göra en miljökonsekvensbedömning i anmälningsärenden rörande verksamheter som omfattas av det s.k. MKB-direktivet tydliggörs (26a§). Tillsynsmyndigheten får möjlighet att besluta att en täkt ska anses avslutad, även om inte hela området där verksamheten har bedrivits är efterbehandlat (20c§). (SFS 2008:690, de nya reglerna gäller från den 1 augusti 2008)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Anmälningsplikt

Anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

21 § Det är förbjudet att utan anmälan enligt miljöbalken
1. anlägga eller driva fabriker eller andra inrättningar eller bedriva annan miljöfarlig verksamhet som i bilagan till denna förordning har beteckningen C,
2. bedriva sådan verksamhet som avses i 1 om inrättningen eller verksamheten ändras och ändringen är av betydelse från störningssynpunkt, eller
3. ändra en inrättning eller verksamhet av sådant slag som i bilagan har beteckningen A eller B, om ändringen inte medför att tillstånd krävs enligt 5 § tredje stycket. Förordning (2001:555).

22 § En anmälan om åtgärd enligt 21 § första stycket skall göras i god tid innan åtgärden vidtas. Anmälan skall vara skriftlig. Den skall ges in till den kommunala nämnden i frågor som anges i 21 § 1 och 2 samt till länsstyrelsen i frågor som anges i 21 § 3.
Om tillsynen över en inrättning eller annan verksamhet som avses i 21 § 3 har överlåtits till den kommunala nämnden, skall anmälan i stället göras till nämnden. Anmälan skall göras till generalläkaren då generalläkaren utövar tillsynen.
Anmälan skall göras till länsstyrelsen, om verksamheten eller åtgärden har samband med en fråga som prövas av länsstyrelsen.

22 a § Har upphävts genom förordning (2008:690).

23 § Har upphävts genom förordning (2008:690).

24 § Om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken söks till en åtgärd som avses i 21 § behöver anmälan inte göras.
Om det föreligger särskilda skäl, får den kommunala nämnden hänskjuta en anmälan till länsstyrelsen.

24 a § Ny beteckning 26 a § genom förordning (2008:690).

24 b § Har upphävts genom förordning (2008:690).

25 § En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. I den utsträckning som behövs i det enskilda fallet ska en anmälan innehålla också en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.
Anmälningshandlingarna ska ges in i tre exemplar, om verksamheten eller inrättningen har beteckningen A i bilagan, och i två exemplar i övriga fall.
Den kommunala nämnden ska genast skicka ett exemplar av handlingarna till länsstyrelsen. Om anmälan har getts in till länsstyrelsen, ska länsstyrelsen skicka ett exemplar av handlingarna till nämnden. Om en anmälan avser en inrättning eller verksamhet som i bilagan har beteckningen A, ska nämnden eller länsstyrelsen skicka ett exemplar av anmälan också till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Förordning (2011:625).

25 a § En anmälan som avser en verksamhet med vindkraftverk ska, utöver det som anges i 25 § första stycket, innehålla
1. ett kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering,
2. en teknisk specifikation som för varje vindkraftverk innehåller uppgift om höjden inklusive rotorblad, navhöjden och rotordiametern samt övriga tekniska uppgifter av betydelse,
3. en beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade energiutbytet från verksamheten,
4. en beskrivning av hur verksamheten påverkar natur- och kulturmiljöer, särskilt områden som är reglerade i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken,
5. en uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk som omfattas av anmälan ska stå tillsammans med redan uppförda vindkraftverk,
6. en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilometer från varje vindkraftverk som omfattas av anmälan,
7. en redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten,
8. en redogörelse för dragningen fram till elnätet av de kraftledningar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten,
9. en landskapsanalys som med ett fotomontage eller på annat sätt visar hur anläggningen syns i landskapet,
10. en beräkning av bullret från anläggningen vid berörda byggnader, och
11. en beräkning av skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda byggnader. Förordning (2009:863).

25 b § Den myndighet som handlägger ett anmälningsärende som avser en verksamhet med vindkraftverk
1. får medge undantag från kraven i 25 a §, om undantaget avser sådant som inte behövs för handläggningen, och
2. ska i lämplig omfattning samordna handläggningen av anmälningsärendet med handläggningen av ett ärende enligt plan- och bygglagen (2010:900) som avser samma vindkraftverk. Förordning (2011:368).

26 § De statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken skall på lämpligt sätt och i skälig omfattning ges tillfälle att yttra sig över en anmälan.

26 a § I fråga om anmälningspliktiga verksamheter som i bilagan till denna förordning har angetts med EU-koden 85/337-1 eller 85/337-2 ska den myndighet som handlägger anmälningsärendet pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas. Vid den prövningen ska myndigheten beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Om myndigheten finner att verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska den förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. Förordning (2009:863).

27 § När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, skall den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Om sådana åtgärder inte beslutas skall myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

28 § Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap. miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa.
Första stycket gäller inte i fråga om områden som blivit förklarade som miljöriskområden enligt 10 kap. 15 § miljöbalken.
Beträffande anmälan enligt första stycket tillämpas bestämmelserna i 20-25 §§. Förordning (2007:735).

Ändring i MKB-förordningen om strukturfondsprogram Regeringen, 2007.

Tidigare har program enligt EG:s strukturfonder varit undantagna från kravet på miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap. EG:s regler om strukturfonder har nu ändrats med bland annat innebörden att strukturfondsprogram ska innehålla en miljöbedömning. Undantaget i MKB-förordningen 7 § tas därför bort.

Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. , 2007.

Anmälningsplikt har nyligen införts för vissa vattenverksamhet genom förordning om vattenverksamhet (1998:1388) som trädde i kraft den 15 maj 2007. Anmälningsplikt för vissa vattenverksamheter fanns med bland de förslag som lades i Proposition 2004/05:19 Effektivare miljöprövning, och har utretts sedan dess. Anmälningsplikten ersätter tillståndsplikten för verksamheter av de typer och storlekar som är listade i 19 § i förordningen. Syftet är att avlasta miljödomstolarna från prövning av mindre vattenverksamheter och att få ett enklare förfarande för verksamhetsutövare. Anmälningarna hanteras av länsstyrelserna.

Förordning om MKB SFS 2006:1169, 2006.

Bestämmelserna om vad som ska anses ha ”betydande miljöpåverkan” i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ändras 2006-12-01. Då ska vindkraftverk och gruppstation för vindkraft antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap. 4 a § MB får regeringen meddela föreskrifter om att vissa slags verksamheter och åtgärder ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det gör regeringen bl.a. i bilaga 1 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Där förtecknas verksamheter som alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Nu har bilagan ändrats. Ändringen görs i bilagan i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar där de verksamheter och åtgärder som ska antas medföra en betydande miljöpåverkan finns förtecknade. Ändringen gäller vindkraftverk och gruppstation för vindkraft. Ändringen i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar börjar gälla den 1 december 2006 (ändringsförfattning 2006:1169).

Miljöbalken (1998:808) Miljödepartementet, 1998.

6 kap i Miljöbalken hanterar regler rörande MKB och miljöbedömning.

Utdrag från Miljöbalken
6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag

När det krävs en miljökonsekvensbeskrivning

1 § En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av bestämmelser i dessa kapitel. En sådan beskrivning skall finnas även vid tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. samt i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.
Regeringen får föreskriva att det skall upprättas en miljökonsekvensbeskrivning även i dispensärenden eller andra ärenden enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken där det behövs för att kunna bedöma miljöpåverkan. Regeringen får även föreskriva om undantag från skyldigheten enligt första stycket att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheter vars miljöpåverkan kan antas bli mindre betydande.
Att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas när en myndighet eller kommun gör en miljöbedömning av en plan eller ett program följer av 12 §. Lag (2004:606).

2 § Om det behövs för att miljöpåverkan skall kunna bedömas, får regeringen föreskriva att det skall finnas en miljökonsekvensbeskrivning
1. i ärenden enligt annan lag, av vilken det framgår att hänsyn till människors hälsa eller miljön skall beaktas vid lagens tillämpning,
2. i särskilda ärenden av annat slag inom miljöbalkens område än som avses i 1 §.
I fråga om sådana miljökonsekvensbeskrivningar som avses i första stycket gäller vad som sägs i detta kapitel, om inte något annat har föreskrivits.

Program enligt PBL omfattas inte av bestämmelserna

I plan - och bygglagen (PBL) används ordet "program" för ett underlag för det fortsatta planarbetet. DEtta dokumkent är inte en självständig handling utan ingår som en del i planarbetet. Det finns inte något krav på att detta dokumentet skall genomgå en miljöbedömning.

Förordning (SFS 1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 1998.

Betydande påverkan enligt MKB 1998:905 är ändrat

ändring i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar;
utfärdad den 16 januari 2014.
Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska ha följande lydelse.

En verksamhet eller åtgärd ska alltid antas medföra en betydande
miljöpåverkan, om verksamheten eller åtgärden

1. omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt någon av 2 kap.
1 eller 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 eller 16 §, 6 kap. 1 eller
2 §, 7 kap. 1 eller 2 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap., 11 kap. 1, 2, 4, 5 eller 6 §, 12
kap. 1, 2, 3 eller 5 §, 14 kap. 1, 2, 8, 9,
14 eller 15 §, 15 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 eller 17 §, 17
kap. 1, 4 eller 5 §, 18 kap. 3, 6, 7 eller 9 §, 19 kap. 1 eller 4 §, 20 kap. 1 eller 3 §, 21 kap. 2, 4, 5, 6, 10 eller 11 §,
22 kap., 24 kap. 1, 3 eller 4 §, 28 kap.
1 § eller 29 kap. 11, 15, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 35, 36, 38, 39, 40,
42, 43, 46, 48, 51, 55, 56,
57, 61, 62, 63 eller 64 §
eller 30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251),

2. omfattas av 4 kap. 1, 2 eller 3 § miljöprövningsförordningen och
a) är en torvtäkt som omfattar mer än 150 hektar eller har en produktion
som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår, eller
b) är en täkt för annat än husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter,
torv och matjord undantagna, som omfattar mer än 25 hektar eller har en produktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår,

3. är en vattenverksamhet med
a) minikraftverk eller annat vattenkraftverk,
b) vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i
något av berörda områden, eller
c) muddring i ett miljöriskområde eller muddring för en farled, eller

4. omfattas av någon av bestämmelserna om regeringens tillåtlighetsprövning i 17 kap. 1 § 2 eller 3 eller 4 a § 13–17 miljöbalken.
I fråga om andra verksamheter och åtgärder än de som avses i första stycket
samt i fråga om ändring av sådana verksamheter och åtgärder som avses i
första stycket ska länsstyrelsen med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2

Plan- och bygglag (1987:10) Miljö- och samhällsbyggnads departementet, 1987.

Bland annat i 5 kap 18§ hanterar MKB i Plan- och bygglagen

VISSA DELAR INAKTUELLA Har inte hunnit uppdater

18 § Detaljplanen skall grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt.
När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.
Oavsett vad som följer av andra stycket skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för
1. industriändamål,
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse,
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. hamn för fritidsbåtar,
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
6. permanent campingplats,
7. nöjespark, eller
8. djurpark.
Om en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas enligt tredje stycket skall bestämmelserna i 6 kap. 6 § och 7 § första och andra styckena miljöbalken om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll tillämpas. När planen har antagits skall information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen miljöbalken. Lag (2005:578).

Biotopskyddsområde

11 § Regeringen får i fråga om små mark- eller vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda meddela föreskrifter om
1. att samtliga lätt igenkännbara områden av ett visst slag i landet eller i en del av landet ska utgöra biotopskyddsområden, och
2. att en myndighet eller kommun i det enskilda fallet får besluta att ett område ska utgöra ett biotopskyddsområde.

Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. En fråga om dispens ska prövas av den myndighet som regeringen bestämmer, om dispensen avser ett område enligt första stycket 1, och i andra fall av den myndighet eller kommun som har bildat biotopskyddsområdet.
De åtgärder som behövs för att vårda ett biotopskyddsområde får vidtas av kommunen, om den har bildat området, och i fråga om andra områden av den myndighet som regeringen bestämmer. Innan en åtgärd vidtas ska den som äger eller har särskild rätt till området underrättas särskilt.
Ett beslut som avses i första stycket 2 ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lag (2009:1322).

11 a § /Träder i kraft I:2013-01-01/ Inom ett biotopskyddsområde enligt 11 § första stycket 1 gäller förbuden i 11 § andra stycket inte byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Lag (2012:441).
Djur- och växtskyddsområde

12 § Om det utöver förbud enligt 8 kap. 1 och 2 §§ eller förbud och begränsningar enligt jakt- och fiskelagstiftningen behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett visst område, får länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området.

(((9.1 Definition enligt miljöbalken
Åkerholme definieras i Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., bilaga 1 så som en holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst ett halvt (0,5) hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.)))

Luftkvalitetsförordningen 2010:477

Uppdateras oregelbundet när tid ges